POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

SC NORSTEEL INTERNATIONAL SRL, cu sediul în mun. Braila, B-dul Al. I. Cuza nr. 84, înregistrata la ORC sub nr. J09/1067/2008, având cod fiscal RO2478555, reprezentata de Director General Roy Hugo Reistad, se angajeaza sa va  protejeze drepturile dv. în directa legatura cu protectia datelor cu caracter personal. Contactati-ne la cv@norsteel.ro daca aveti întrebari sau probleme cu privire la utilizarea datelor dv. personale si va vom ajuta cu promptitudine.

Prin utilizarea site-ului companiei sau / si serviciilor noastre, sunteti de acord cu prelucrarea datelor dv. personale asa cum este descris în aceasta politica de confidentialitate.

Cuprins
1. Definitii utilizate
2. Cine sunt persoanele vizate
3. Principii de protectie a datelor
4. Ce drepturi aveti cu privire la utilizarea datele personale
5. Ce date personale colectam
6. Cum folosim datele dumneavoastra personale
7. Cine altcineva are acces la datele personale
8. Cum securizam datele d-voastra
9. Informatii despre cookie-uri
10. Informatii de contact

1. Defini?ii
Datele cu caracter personal – orice informa?ie privind o persoan? fizic? identificat? sau identificabil?.

Prelucrare – orice opera?iune sau set de opera?iuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal sau seturi de date cu caracter personal, inclusiv colectarea, vizualizarea, stocarea acestora.

Persoana vizat? – o persoan? fizic? identificabil? care poate fi identificat?, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un num?r de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identit??ii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Sistem de eviden?? a datelor cu caracter personal – orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate dup? criterii func?ionale sau geografice.

Operator – persoana fizic? sau juridic?, autoritatea public?, agen?ia sau alt organism care, singur sau împreun? cu altele, stabile?te scopurile ?i mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Persoana împuternicit? de c?tre Operator (Împuternicit) – persoana fizic? sau juridic?, autoritatea public?, agen?ia sau alt organism care prelucreaz? datele cu caracter personal în numele operatorului.

Persoana autorizat? sa prelucreze Date (Persoana autorizata) – Operatorul sau Împuternicitul sau persoanele care, sub autoritatea directa a Operatorului sau a Împuternicitului, sunt autorizate sa prelucreze Date.

Parte Ter?? – o persoan? fizic? sau juridic?, autoritate public?, agen?ie sau organism altul decât persoana vizat?, operatorul, persoana împuternicit? de operator ?i persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate s? prelucreze date cu caracter personal.

Consim??mânt – orice manifestare de voin?? liber?, specific?, informat? ?i lipsit? de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accept?, printr-o declara?ie sau printr-o ac?iune f?r? echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc s? fie prelucrate.

2. Cine sunt persoanele vizate
Persoanele ale c?ror date pot fi prelucrate de c?tre Norsteel International, exclusiv în scopurile mai jos men?ionate sunt:
– clien?ii persoane fizice ai Norsteel International (actuali, fo?ti sau poten?iali), vizitatori site/sediu, reprezentan?ii/împuternici?ii ai acestora, legali sau conven?ionali;
-reprezentan?ii/împuternici?ii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, expozan?i, organizatori, furnizori, prestatori de servicii etc. – actuali, fo?ti sau poten?iali) ?i ai institu?iilor/autorit??ilor publice;
-candida?ii la diverse cursuri/traininguri, candida?i pentru procesul de recrutare de personal în cadrul companiei, angaja?ii firmei noastre.

3. Principii de protec?ie a datelor
Ne angaj?m s? urm?m urm?toarele principii de protec?ie ?i prelucrare a datelor cu caracter personal:
•Procesarea este legal?, corect?, transparent?. Activit??ile noastre de prelucrare au motive legale. Întotdeauna lu?m în considerare drepturile dv. înainte de prelucrarea datelor personale. V? vom furniza informa?ii privind prelucrarea la cererea dv.
•Procesarea este limitat? la scopul stabilit ?i comunicat. Activit??ile noastre de procesare corespund scopului pentru care au fost colectate datele personale.
•Procesarea se face cu minimum de date. Noi colect?m ?i proces?m doar datele personale strict necesare pentru orice scop.
•Prelucrarea este limitat? pe o perioad? de timp stabilit? pentru fiecare opera?iune, conform procedurii de p?strare a datelor. Noi nu vom stoca datele cu caracter personal pentru o perioada mai mare decât este necesar sau decât prevede legea.
•Vom face tot posibilul pentru a asigura acurate?ea datelor.
•Vom face tot posibilul pentru a asigura integritatea ?i confiden?ialitatea datelor.
Norsteel International va considera toate informa?iile colectate de la dumneavoastr? ca fiind confiden?iale ?i nu le va partaja cu ter?i (cu excep?ia colaboratorilor no?tri ?i/sau partenerilor de afaceri, a?a cum este aceasta situa?ie descris? mai jos) f?r? consim??mântul dumneavoastr? expres ?i anterior.

4. Drepturile persoanelor vizate
Persoana vizat? are urm?toarele drepturi:
1.Dreptul la informare – presupune c? trebuie s? ?ti?i dac? datele dv. personale sunt procesate, ce date sunt colectate, de unde sunt ob?inute, de ce ?i de cine sunt prelucrate.
2.Dreptul de acces – ceea ce înseamn? c? ave?i dreptul de a accesa datele colectate de la / despre dv. Aceasta include dreptul dv. de a solicita ?i de a ob?ine o copie a datelor dv. personale prelucrate.
3.Dreptul la actualizare/rectificare – presupune c? ave?i dreptul de a solicita rectificarea sau ?tergerea datelor dumneavoastr? personale, care sunt inexacte sau incomplete.
4.Dreptul de ?tergere – ceea ce înseamn? c? în anumite circumstan?e pute?i cere ca datele dv. personale s? fie ?terse din înregistr?rile noastre.
5.Dreptul de a restric?iona procesarea – ceea ce înseamn? c? în cazul în care se aplic? anumite condi?ii, ave?i dreptul s? restric?iona?i procesarea datelor dv. personale.
6.Dreptul de a se opune proces?rii – adic? în anumite cazuri ave?i dreptul s? v? opune?i proces?rii datelor dv. personale, de exemplu în cazul marketingului direct.
7.Dreptul de a se opune prelucr?rii automate ( ceea ce înseamn? c? ave?i dreptul s? face?i obiec?ii fa?? de procesarea automat?, inclusiv de profilare ) ?i de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automat?. Acest drept poate fi exercitat ori de câte ori exist? un rezultat al profil?rii care produce efecte juridice care v? afecteaz? în mod semnificativ.
8.Dreptul la portabilitatea datelor – ceea ce înseamn? c? ave?i dreptul s? ob?ine?i datele dv. personale într-un format adecvat sau, dac? este posibil, ca transfer direct de la un procesator la altul.
9.Dreptul de a depune o plângere – în cazul în care refuz?m cererea dv. în baza Drepturilor de Acces, v? vom oferi un motiv. Dac? nu sunte?i mul?umit de modul în care a fost tratat? solicitarea dv., v? rug?m s? ne contacta?i.
10.Dreptul de a sesiza autoritatea de supraveghere – ceea ce înseamn? c? ave?i dreptul la ajutorul unei autorit??i de supraveghere ?i dreptul la alte c?i de atac, cum ar fi ac?ionarea în justi?ie, unde pute?i solicita desp?gubiri.
11.Dreptul de a-?i retrage consim??mântul – presupune c? dv. ave?i dreptul de a retrage orice acord dat pentru prelucrarea datelor dumneavoastr? personale.

5. Ce date personale colect?m
Informa?ii pe care ni le-a?i furnizat prin diferite modalit??i ( prin intermediul site-ului nostru ?i al canalelor media sociale, prin telefon, fax, prin aplica?ii on-line ?i aplica?ii personale, în leg?tur? cu interac?iunile noastre cu clien?ii, în cadrul ac?iunilor de recrutare/angajare desf??urate de compania noastr? ) : acestea pot fi adresa dv. de e-mail, numele complet, data na?terii, num?rul de telefon, adresa de facturare, adresa de domiciliu, na?ionalitatea, num?rul de indentificare personal?, certificate de competen?e, licen?e, cursuri, certificate de calificare, experien?a de munc? anterioar? etc. – în principal informa?iile necesare pentru livrarea unui produs / serviciu, pentru recrutare/angajare sau pentru a îmbun?t??i experien?a clien?ilor no?tri. Salv?m informa?iile pe care ni le furniza?i pentru a putea comenta sau efectua alte activit??i pe site. Datele colectate sunt direct de la dv., astfel încât ave?i control asupra informa?iei pe care ne-o oferi?i.
Norsteel International poate colecta ?i prelucra ulterior, de asemenea, anumite informa?ii cu privire la comportamentul dv. în timpul vizit?rii site-ului nostru web, pentru a v? personaliza experien?a online ?i a v? pune la dispozi?ie oferte adaptate profilului dv.
Informa?ii colectate automat despre dv. : acestea includ informa?ii care sunt stocate automat de module cookie ?i alte instrumente de sesiune. De exemplu, informa?iile despre c?ut?rile dv., adresa dv. IP etc. Aceste informa?ii sunt utilizate pentru a îmbun?t??i experien?a clien?ilor. Când utiliza?i serviciile noastre sau c?uta?i con?inutul site-ului nostru, activit??ile dv. pot fi înregistrate.
Când vizitatorii site-ului web al Norsteel International las? comentarii pe site sau pe paginile de social media ale companiei, colect?m datele ar?tate în formularele de comentarii, dar ?i adresa IP a vizitatorului ?i tipul browserului pentru a ne ajuta la detectarea spam-ului. Dac? la?i un comentariu pe site-ul nostru sau pe paginile social media, po?i opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email ?i site-ului t?u web. Aceste cookie-uri vor fi valabile 1 an.
În cazul în care încarci imagini pe paginile noastre, ar trebui evitat? înc?rcarea imaginilor care au incluse date de loca?ie înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii site-ului web pot desc?rca ?i extrage toate datele despre loca?ie din imaginile de pe site.
Prin folosirea formularului de contact, Norsteel International colecteaz? numele, adresa de email a persoanei vizate ?i adresa de IP pentru a ne ajuta la detectarea spam-ului.
Articolele din acest site ?i paginile social media pot include con?inut înglobat (de ex. video-uri, imagini, foto etc.) Con?inutul înglobat de pe alte site-uri web se comport? exact la fel ca ?i cum vizitatorii au vizualizat un alt site web. Aceste site-uri web pot s? colecteze date despre tine, s? foloseasc? cookie-uri, s? înglobeze urm?rirea suplimentar? a ter?ilor ?i s?-?i monitorizeze interac?iunea cu con?inutul înglobat, inclusiv s?-?i urm?reasc? interac?iunea cu con?inutul înglobat dac? ai un cont ?i e?ti autentificat în acel site web.
Noi nu colect?m ?i nu prelucr?m date sensibile prin intermediul site-ului web ?i nici date ale minorilor care nu au implinit vârsta de 16 ani.
Informatii cu caracter public : este posibil sa colectam informa?ii cu caracter public despre dv., respectiv date pe care g?sim în surse publice de informare.
În cazul în care Norsteel International nu ob?ine datele direct de la persoana vizat?, Norsteel International va furniza acesteia informa?ii cu privire la prelucrarea de c?tre companie a datelor cu caracter personal, cu respectarea urm?toarelor termene:
•într-un termen rezonabil dup? ob?inerea datelor, dar nu mai mare de o lun?, ?inându-se seama de circumstan?ele specifice în care sunt prelucrate datele;
•dac? datele urmeaz? s? fie utilizate pentru comunicarea cu persoana vizat?, cel târziu în momentul primei comunic?ri c?tre persoana respectiv?;
•dac? se inten?ioneaz? divulgarea datelor c?tre un alt destinatar, cel mai târziu la data la care acestea sunt divulgate pentru prima oar?.
Durata de prelucrare este limitat? în func?ie de termenele de reten?ie ale datelor raportat la scopul pentru care au fost colectate datele pentru activit??ile de prelucrare.

6. Cum folosim datele dumneavoastr? personale
Noi folosim datele dv. personale pentru a:
•furniza serviciul nostru pentru dv. Aceasta include, de exemplu, înregistrarea contului, oferirea de alte produse ?i servicii pe care le-a?i solicitat, ofertarea de elemente promo?ionale la cererea dv. ?i comunicând cu dv. în leg?tur? cu aceste produse ?i servicii, comunicarea ?i interac?iunea cu dv. pentru a v? notifica despre modific?rile aduse oric?ror servicii;
•îmbun?t??i rela?iile cu clien?ii;
•îndeplinirea unei obliga?ii în conformitate cu legea sau contractul;
•în rapoartele ?i statisticile interne ale companiei;
•în derularea contractelor noastre ?i în îndeplinirea obiectivelor ?i scopurilor pentru care au fost colectate sau care deriv? din activitatea Norsteel International orientat? spre scop.
Noi folosim datele dv. personale pe motive legitime ?i cu consim??mântul dumneavoastr?.
Pe baza încheierii unui contract sau a îndeplinirii obliga?iilor contractuale, vom procesa datele dv. personale în urm?toarele scopuri:
•pentru a v? identifica;
•pentru a v? furniza un serviciu sau a trimite/v? oferta un produs;
•în vederea comunic?rii cu dv. în scopuri de vânzare sau facturare;
•în rapoartele ?i statisticile interne ale companiei.
Pe baza unui interes legitim, noi proces?m datele personale pentru urm?toarele scopuri:
•gestionarea ?i analiza bazei noastre de clien?i, pentru a îmbun?t??i calitatea, varietatea ?i disponibilitatea produselor / serviciilor oferite / furnizate.
Atâta timp cât nu ne-a?i informat, consider?m c? a v? oferi produse / servicii care sunt similare sau identice cu comportamentul dv. din istoricul de navigare este interesul nostru legitim.
Cu acordul dv. vom procesa datele dv. personale în urm?toarele scopuri:
• pentru a v? trimite buletine informative ?i/sau oferte în diferite campanii de marketing
•în alte scopuri pentru care v-am cerut acordul dv.
Noi proces?m datele dv. personale pentru a ne îndeplini obliga?iile care decurg din lege (spre ex. emiterea de facturi, chitan?e, rapoarte c?tre autorit??ile fiscale ) ?i/sau pentru a folosi datele dumneavoastr? personale pentru op?iunile prev?zute de lege. Ne rezerv?m dreptul de a anonimiza datele personale adunate ?i de a utiliza astfel de date. Vom folosi datele în afara domeniului de aplicare al prezentei Politici numai atunci când aplic?m pseudonimizarea/anonimizarea.
Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastr? (cum ar fi: nume ?i prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix etc. ) vor putea fi prelucrate de Norsteel International doar cu consim??mântul dv. expres, neechivoc, liber, informat ?i anterior exprimat, cu respectarea drepturilor dv., în special a dreptului de informare ?i opozi?ie, în urm?toarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunic?ri comerciale pentru serviciile Norsteel International, inclusiv cele dezvoltate împreun? cu parteneri ai Norsteel International, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunica?ii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastr? vor putea fi folosite în scop promo?ional de Norsteel International ?i pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai Norsteel International, cu respectarea drepturilor dumneavoastr?.
Dumneavoastr? v? pute?i exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucr?ri prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.
Exist? posibilitatea ca noi s? proces?m datele dv. personale pentru alte scopuri care nu sunt men?ionate aici, dar sunt compatibile cu scopul original pentru care au fost colectate datele. Pentru a face acest lucru, ne vom asigura c?:
•leg?tura dintre scopurile, contextul ?i natura datelor personale este adecvat? pentru procesarea ulterioar?;
•prelucrarea ulterioar? nu v? va afecta interesele.
V? vom informa despre orice procesare ?i scopuri ulterioare.

7. Cine altcineva are acces la datele dv. personale
Datele dv. personale ar putea fi transmise c?tre urm?toarele categorii de destinatari : parteneri contractuali ai Norsteel International, avoca?i, auditori, contabili sau alt tip de consultan?i, diver?i prestatori de servicii ex. : societ??i din domeniul IT, societ??i de arhivare-stocare documente, curieri, furnizori de servicii de contact, societ??i care imprim?, administreaz? ?i/sau trasmit diverse documente, autorit??i publice din România.
Datele personale pe care le transmitem sunt adecvate, pertinente ?i neexcesive prin raportare la scopul în care sunt transmise c?tre destinatari. Ne vom asigura c? fiecare destinatar este ?inut de obliga?ia de a prelucra datele dv. cu caracter personal în acord cu legile aplicabile ?i cu consim??mântul dat de dv. (atunci când prelucrarea datelor se bazeaz? pe consim??mânt).

Nu vom dezv?lui datele dvs. personale ter?ilor (al?ii decât cei mai sus men?iona?i ) sau institu?iilor publice decât atunci când suntem obliga?i din punct de vedere legal s? facem acest lucru. Am putea dezv?lui datele dv. personale unor ter?e p?r?i dac? v-a?i dat acordul sau dac? exist? alte motive legale pentru aceasta.
În cazul în care este necesar, vom îns?rcina alte companii ?i persoane fizice s? îndeplineasc? anumite sarcini contribuind la serviciile noastre în numele Norsteel International, în cadrul acordurilor de prelucrare date.

8. Cum securiz?m datele d-voastr?
Sus?inem RGPD ?i facem tot posibilul pentru a p?stra datele dv. personale în siguran??.
Norsteel International va lua toate m?surile rezonabile pentru securitatea datelor ?i este determinat? s? protejeze datele cu caracter personal împotriva oric?rei pierderi, utiliz?ri abuzive, dezv?luiri, modific?ri, indisponibiliz?ri, acces neautorizat ?i distrugere ?i va utiliza m?suri adecvate de natur? organiza?ional? ?i tehnic?.
Printre m?surile de natur? organiza?ional? avem în vedere controlul accesului fizic în sediul nostru, instruirea personalului ?i depozitarea dosarelor fizice în fi?iere încuiate.
M?surile de natur? tehnic? includ utilizarea cript?rii, parolarea accesului la sistemele noastre ?i utilizarea softurilor antivirus.Utiliz?m protocoale sigure pentru comunicare ?i transfer de date. Folosim anonimizarea ?i pseudonimizarea acolo unde este potrivit. Monitoriz?m sistemele noastre pentru posibile vulnerabilit??i ?i atacuri. Am asigurat în cadrul companiei o politic? de securitate a informa?iilor ?i politic? de protec?ie a datelor ?i politic? de control al accesului la date.
În procesul de furnizare a datelor cu caracter personal c?tre noi, datele dv. cu caracter personal pot fi transferate prin intermediul unei conexiuni la internet. Chiar dac? încerc?m tot ce ne st? în putin??, nu putem garanta securitatea informa?iilor la modul absolut, niciun sistem nefiind infailibil ?i poate fi supus unei activit??i de spargere. Aplic?m un nivel adecvat de securitate ?i, prin urmare, am implementat proceduri fizice, electronice ?i administrative rezonabile pentru a proteja informa?iile pe care le colect?m de distrugerea accidental? sau ilegal?, de pierderea, modificarea, divulgarea neautorizat? sau accesul la datele personale transmise, stocate sau prelucrate în alt mod. Politicile ?i procedurile noastre privind securitatea informa?iilor sunt strâns aliniate cu standardele interna?ioanle acceptate la scar? larg? ?i sunt revizuite periodic ?i actualizate dup? cum este necesar pentru a satisface nevoile noastre de afaceri, schimb?rile tehnologice, precum ?i cerin?ele reglemetate.
Ne angaj?m s? notific?m autorit??ile competente privind înc?lc?rile protec?iei datelor. De asemenea, v? vom anun?a dac? exist? o amenin?are la adresa drepturilor sau intereselor dv. Vom face tot ce putem în mod rezonabil pentru a preveni înc?lcarea securit??ii ?i pentru a asista autorit??ile în cazul în care vor ap?rea înc?lc?ri.

Politica fa?? de minori
Nu inten?ion?m s? colect?m cu bun? ?tiin?? informa?ii de la/despre minori. Nu viz?m minorii ca poten?iali beneficiari ai serviciilor noastre. Unele date privind minorii pot fi colectate din perspectiva beneficiilor de care beneficiaz? angaja?ii no?tri pentru copiii lor minori, pentru aceast? prelucrare existând temei legal.

9. Cookie-urile ?i alte tehnologii pe care le folosim
Site-ul web www.norsteel.ro folose?te cookie-uri pentru a asigura utilizatorilor o experien?? pl?cut? de navigare ?i pentru a su?ine eforturile noastre pentru oferirea unor servicii confortabile utilizatorilor (de ex. : preferin?e în materie de confiden?ialitate online, op?iunile privind limba site-ului etc. ).
Utiliz?m cookie-uri ?i/sau tehnologii similare pentru a analiza comportamentul clien?ilor, pentru a administra site-ul, a urm?ri comportamentul utilizatorilor pe site ?i pentru a colecta informa?ii despre utilizatori. Acest lucru se face pentru a v? personaliza ?i îmbun?t??i experien?a cu noi ?i pentru a veni în ajutorul dv.
Un cookie este un fi?ier text de mici dimensiuni format din litere ?i numere, care este stocat pe orice terminal cu acces la internet (computer, telefon mobil, tablet? etc.) ?i este instalat prin solicitarea transmis? de c?tre un web-server unui browser (Internet Explorer, Chrome etc.), este complet pasiv – nu con?ine programe software, viru?i, spyware ?i nu poate accesa informa?ii de pe hard drive-ul utilizatorului.
Cookie-urile în sine nu solicit? informa?ii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate ?i, în cele mai multe cazuri, nu identific? personal utilizatorii de internet. Cookie-urile stocheaz? informa?iile care sunt utilizate pentru a ajuta site-urile s? func?ioneze mai bine. Numai noi putem accesa cookie-urile create de site-ul nostru. Pute?i controla modulele cookie la nivel de browser. În cazul în care nu dori?i s? primi?i un anumit tip de cookie-uri, pute?i s? îl dezactiva?i, urmând instruc?iunile oferite. Alegerea dezactiv?rii cookie-urilor poate împiedica utilizarea anumitor func?ii.
Exist? mai multe tipuri de cookie-uri, care sunt folosite în func?ie de necesitate :
•cookie-uri tehnice : permit vizualizarea site-ului web, func?ionarea corect?, crearea unui cont ?i efectuarea autologin-ului. Acestea sunt indispensabile pentru ca site-ul s? func?ioneze corect;
•cookie-uri de la ter?e p?r?i : în unele cazuri ter?e p?r?i ( o organiza?ie extern? care ne furnizeaz? servicii) pune un cookie pe dispozitiv pentru a putea ob?ine informa?ii legate de obiceiurile de navigare, care identific? folosirea unor anumite servicii furnizate. Un exemplu ar putea fi acela de un cookie al unei ter?e p?r?i care indic? faptul c? s-a f?cut click pe un link care redirec?ioneaz? la site-ul nostru web dintr-o c?utare efectuat? cu Google sau alte motoare de c?utare. Politica cookie de la ter?e p?r?i nu face parte din politica noastr? de utilizare a cookie-urilor. Pentru mai multe informa?ii contacta?i direct ter?ele p?r?i.
Utiliz?m cookie-urile în urm?toarele scopuri:
•Cookie-urile necesare – aceste cookie-uri sunt necesare pentru a putea utiliza câteva func?ii importante pe site-ul nostru, cum ar fi conectarea. Aceste cookie-uri nu colecteaz? informa?ii personale.
•Cookie-uri de func?ionalitate – aceste cookie-uri ofer? func?ionalitate care face ca utilizarea serviciului nostru s? fie mai convenabil? ?i face posibile caracteristici mai personalizate. De exemplu, acestea ar putea s?-?i aminteasc? numele ?i adresa de e-mail în formularele de comentarii, astfel încât nu trebuie s? reintroduce?i aceast? informa?ie data viitoare când faceti un comentariu în sectiunea de blog a site-ului.
•Cookie-urile de analiza – aceste module cookie sunt utilizate pentru a urm?ri utilizarea ?i performan?a site-ului web ?i a serviciilor noastre
Pute?i elimina modulele cookie stocate în computer prin set?rile browserului. Pentru mai multe informatii despre cookies, vizita?i allaboutcookies.org.
Informa?ii de contact
Autoritatea de Supraveghere
Website: http://www.dataprotection.ro/
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon: +40 21 252 5599

În cazul în care dori?i s? v? exercita?i drepturile men?ionate de RGPD în privin?a datelor dv. cu caracter personal, v? rug?m s? transmite?i solicitarea dv. c?tre dpo@norsteel.ro sau la tel. / fax : +40 239 616 002.

Modific?ri în politica de confiden?ialitate
Ne rezerv?m dreptul de a modifica aceast? politic? de confiden?ialitate.

————————————————————————-
Situa?ia edi?iilor ?i a revizuirilor în cadrul edi?iilor procedurii :
Edi?ia Componenta revizuit? Aprobare Data edi?iei
1 – 29 iunie 2018 29 iunie 2018
2 Edi?ia 1 13 mai 2019 13 mai 2019
—————————————————————————