INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC NORSTEEL INTERNATIONAL SRL, cu sediul în mun. Br?ila, B-dul Al. I. Cuza nr. 84, înregistrat? la ORC sub nr. J09/1067/2008, având cod fiscal RO2478555, reprezentat? de Director General Roy Hugo Reistad, în condi?iile în care a?i decis sa deveni?i partenerul nostru, inclusiv prin accesarea serviciilor noastre în mod direct sau prin intermediul colaboratorilor no?tri, prelucreaz? datele dumneavoastr? cu caracter personal în calitate de operator, în conformitate cu prevederile Regulamentului General de Prelucrare a Datelor (EU GDPR). Ca parte a strategiilor de business, Norsteel International dore?te în continuare men?inerea/dezvoltarea colabor?rii profesionale cu dumneavoastr?, respectiv cu compania/institu?ia pe care o reprezenta?i. Parte din responsabilitatea Norsteel International în rela?ia cu dumneavoastr? este ?i modul în care avem grija de datele dv. personale pe care ni le-a?i pus la dispozi?ie anterior, cu ocazia derul?rii raporturilor comerciale/contractuale ?i, lucru pe care ni-l dorim, cu prilejul unei colabor?ri profesionale viitoare. Norsteel International cunoa?te importan?a datelor dumneavoastr? personale ?i se angajeaz? s? protejeze confiden?ialitatea ?i securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi s? v? furniz?m într-o manier? integrat? informa?iile legate de prelucrarea datelor dumneavoastr? cu caracter personal, în cadrul prezentului document.

Prin urmare, va inform?m c?, începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protec?ia persoanelor fizice în ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i privind libera circula?ie a acestor date (GDPR) este aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se dore?te crearea unui cadru legislativ unitar ?i uniform pe teritoriul Uniunii Europene.

 Condi?iile prelucr?rii datelor personale v? sunt prezentate în aceast? informare.

 1. Ce sunt datele personale?

În sensul Regulamentului General de Prelucrare a Datelor (EU GDPR), datele personale sunt definite ca fiind ”orice informa?ii privind o persoan? fizic? identificat? sau identificabil? (pesoana vizat?); o persoan? fizic? identificabil? este o pesoan? care poate fi identificat?, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un num?r de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identit??ii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale”.

Categorii speciale de date cu caracter personal:

În sensul Regulamentului General de Prelucrare a Datelor (EU GDPR), anumite date sunt denumite ”categorii speciale” : rasa, originea etnic?, opinii politice, religie sau convingeri, apartenen?a sindical?, caracteristici genetice, stare de s?n?tate, date privind via?a sexual?, orientare sexual?.

 1. Ce date personale prelucr?m?

Datele personale ale dumneavoatr?, pe care le prelucr?m includ :

 • prenume, nume, sexul, adresa de domiciliu ?i de re?edin??, data, locul ?i ?ara na?terii, cet??enia;
 • cod numeric pesonal sau num?r de identificare fiscal?, dup? caz, seria ?i num?rul CI/BI/Pa?aport, alte date din actul de identitate;
 • date de contact (adresa de coresponden??, telefon fix ?i/sau mobil, fax, adrese electronice de email);
 • semn?tura;
 • date despre formarea profesional?;
 • func?ia de?inut? în cadrul unei companii;
 • date biometrice prin intermediul înregistr?rilor efectuate cu camerele video montate pe holurile companiei.

În cazul în care alte tipuri de date au fost prelucrate în ceea ce v? prive?te, cu privire la respectivele date personale v? vom informa în cel mai scurt timp.

 1. Sub ce temeiuri legale ?i în ce scopuri prelucr?m datele dumneavoatr? personale?

Prelucr?m datele personale sub urm?toarele temeiuri ?i în urm?toarele scopuri:

 • în scopul îndeplinirii atribu?iilor stabilite de dispozi?ii legale – cf. art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dac? persoana vizat? ?i-a dat consim??mântul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situa?ii, datele dumneavoastr? cu caracter personal vor fi utilizate în scopuri precum: îndeplinirea atribu?iilor legale rezultate din desf??urarea activit??ii curente a Norsteel International, inclusiv derul?rii activit??ii comerciale/contractuale ?i, în m?sura în care a?i fost de acord, în scop de marketing, promovare, reclam?, publicitate etc., pentru a v? ?ine la curent cu produsele, serviciile ?i ini?iativele Norsteel International, prin utilizarea de mijloace de comunicare de tip e-mail, sms, fax.
 • organizarea de evenimente specializate;
 • management opera?ional;
 • gestionarea rela?iilor cu clien?ii; comunicarea comercial? cu clien?ii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;
 • recrutare în vederea angaj?rii;
 • analiza prealabil? încheierii unui contract de munc?, contract de prest?ri servicii, contract comercial;
 • îndeplinirea unor scopuri legale ale companiei (în baza art. 6 alin. 1 lit. c) din RGPD), pentru scopuri precum : realizarea raport?rilor ?i furniz?rilor de informa?ii c?tre institu?ii de stat, cum ar fi ANAF, ANPC, ORNC etc. Solicit?m o serie de date personale, inclusiv, în anumite situa?ii, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obliga?iile impuse de c?tre autorit??ile fiscale în leg?tur? cu facturarea ?i raport?rile c?tre autorit??ile fiscale, facturarea ?i încasarea valorii serviciilor oferite de Norsteel International;
 • realizarea unui interes legitim al companiei (în baza art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD), pentru scopuri precum : aducerea la îndeplinire a unor contracte la care Norsteel International este parte, derularea activita?ii comerciale/contractuale a Norsteel International;
 • centralizarea opera?iunilor ?i men?inerea unei baze de date interne, în care s? fie stocate informa?iile cu privire la persoanele vizate, pentru a putea fi utilizate de departamentele, structurile Norsteel International ?i colaboratorii no?tri în proiectele derulate;
 • efectuarea unor activit??i de colectare debite ?i/sau recuper?ri crean?e sau de gestionare a unor astfel de activit??i;
 • efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor ?i proceselor companiei, precum ?i realizarea de audit ?i investiga?ii ale Norsteel International;
 • realizarea de raport?ri c?tre institu?iile competente conform reglement?rilor legale aplicabile Norsteel International;
 • pentru înregistrarea video a prezen?ei persoanelor în sediul/punctele de lucru ale Norsteel International, cu scopul de a men?ine un nivel ridicat de securitate.
 1. Care este durata prelucr?rii datelor personale?

Prelucr?m (inclusiv prin stocare) datele personale de la colectarea acestora ?i pân? la :

 • încetarea contractului, la care se adaug? 3 ani de la încetarea rela?iei contractuale, cu excep?iile prev?zute mai jos;
 • încetarea contractului, la care se adaug? 5 ani de la încetarea rela?iei contractuale, pentru prelucr?ri în scop de marketing direct, dar nu mai târziu de data de la care persoana vizat? î?i retrage consim??mântul pentru astfel de prelucr?ri;
 • retragerea consim??mântului, cu excep?ia situa?iei în care exist? un temei legal reglementat de legiuitor pentru a p?stra un termen mai îndelungat datele;
 • pân? la termenul maxim permis sau impus de lege, în cazul în care un astfel de termen va fi aplicabil pentru anumite tipuri de date personale sau prelucr?ri;
 • datele cu caracter personal ale angaja?ilor sunt stocate pe toat? perioada de desf??urare a CIM ?i 10 ani dup? încetarea CIM;
 • datele prelucrate în vederea recrut?rii/angaj?rii sunt stocate o perioad? cuprins? între minim 12 luni ?i maxim 36 luni;
 • datele colectate pe baza consim??mântului prin intermediul cookie-urilor sunt stocate atâta timp cât este necesar ca acestea s?-?i ating? scopurile, dar nu mai mult de 1 an;
 • datele transmise de persoana vizat? în scopul solicit?rii de informa?ii se vor p?stra maxim 5 ani de la ultima interogare;
 • datele biometrice colectate prin înregistr?rile video realizate cu camerele de supraveghere pentru 2 luni.
 1. C?tre cine transmitem datele personale?

Pentru scopurile men?ionate în sec?iunea 3 de mai sus, datele dv. personale ar putea fi transmise c?tre urm?toarele categorii de destinatari : parteneri contractuali ai Norsteel International, avoca?i, auditori, contabili sau alt tip de consultan?i, diver?i prestatori de servicii ex. : societ??i din domeniul IT, societ??i de arhivare-stocare documente, curieri, furnizori de servicii de contact, societ??i care imprim?,administreaz? ?i/sau trasmit diverse documente), autorit??i publice din România.

Datele personale pe care le transmitem sunt adecvate, pertinente ?i neexcesive prin raportare la scopul în care sunt transmise c?tre destinatari.

Ne vom asigura c? fiecare destinatar este ?inut de obliga?ia de a prelucra datele dv. cu caracter personal în acord cu legile aplicabile ?i cu consim??mântul dat de dv. (atunci când prelucrarea datelor se bazeaz? pe consim??mânt).

 1. Prelucrarea datelor de c?tre ter?i, alte site-uri ?i sponsori

Site-ul Norsteel International poate con?ine, la un moment dat, link-uri de acces c?tre alte site-uri ale c?ror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale Norsteel International.

V? rug?m s? ave?i în vedere ?i s? consulta?i politicile privind protec?ia datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, Norsteel International neasumându-?i responsabilitatea cu privire la informa?iile trimise sau colectate de aceste ter?e p?r?i.

 1. Prelucrare automat? de date. Cookie

Site-ul Norsteel International folose?te identificatori de tip Cookie. În acest sens pute?i consulta Politica noastr? de confiden?ialitate ?i v? pute?i exercita dreptul de a dezactiva Cookies, astfel cum este mai jos precizat.

 1. Transmitem datele dv. cu caracter personal c?tre destinatari din afara UE?

Unii dintre destinatarii men?iona?i la sec?iunea anterioar? se vor putea afla în ??ri din afara Uniunii Europene. Dac? vor exista astfel de situa?ii, ve?i fi informa?i ?i ne vom asigura c? este aplicabil? o decizie de adecvare.

 1. De ce este necesar? prelucrarea datelor personale?

Furnizarea datelor personale de dumneavoastr? c?tre Norsteel International a fost necesar? deoarece f?r? aceste date compania :

 • nu ?i-ar fi putut onora obliga?iile legale (întocmirea dosarelor de personal, obliga?ii privind cunoa?terea clien?ilor s?i)
 • nu ar fi putut realiza analiza necesar? ?i decide s? intre în rela?ie contractual? cu dumneavoastr? sau cu societatea pe care o reprezenta?i.
 • nu ?i-ar putea îndeplini scopul conform statutului ?i actului constitutiv.

Prin urmare, furnizarea datelor personale a fost initial o cerin?? pentru semnarea Contractului sau desf??urarea normal? a activit??ii Norsteel International, iar ulterior, Contractul nu ar putea fi adus la îndeplinire sau men?inut în vigoare în absen?a datelor personale.

 1. Care sunt drepturile dumneavoastr? în ceea ce prive?te datele cu caracter personal?

Conform RGPD, beneficia?i de urm?toarele drepturi privind datele cu caracter personal:

 • dreptul de acces – pute?i solicita informa?ii privind prelucrarea datelor personale;
 • dreptul de rectificare – pute?i rectifica datele personale inexacte sau le pute?i completa;
 • dreptul de ?tergere – pute?i solicita ?tergerea datelor personale dac? nu mai exist? temeiuri pentru prelucrarea acestora, în condi?iile legii;
 • dreptul la restric?ionarea prelucr?rii – pute?i solicita restric?ionarea activit??ilor de prelucrare în cazul în care prelucrarea dep??e?te cadrul legal în care poate fi realizat;
 • dreptul la portabilitate – pute?i s? primi?i de la Norsteel International datele personale într-un format structurat ?i procesabil pe computer sau dispozitiv de stocare sau pute?i solicita ca respectivele date s? fie transmise c?tre alt operator;
 • dreptul de a obiecta – pute?i s? v? opune?i, spre ex., prelucr?rilor întemeiate pe interesul nostru legitim;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare;
 • dreptul de a v? adresa Autorit??ii Na?ionale pentru Supravegherea Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal ?i justi?iei în cazul în care considera?i c? datele personale nu sunt prelucrate în mod legal.

Drepturile mai sus men?ionate trebuie exercitate în condi?iile RGPD.

 1. Care sunt drepturile dumneavoastr? în ceea ce prive?te marketingul direct?

În m?sura în care v-a?i exprimat sub orice form? un consim??mânt privind marketingul direct, ave?i dreptul de a v? retrage oricând consim??mântul respectiv. Retragerea consim??mântului nu va afecta în niciun fel rela?ia contractual? dintre dumneavoastr? ?i NORSTEEL INTERNATIONAL.

 1. De unde colect?m datele personale?

Datele cu caracter personal ne sunt furnizate de dv. în mod direct. Uneori, colect?m anumite date personale de la entit??i cu care colabor?m sau consultând informa?ii publice.

Este posibil ca Norsteel International s? aib? acces ?i la alte date cu caracter personal ale persoanelor   vizate prin stabilirea de c?tre acestea a unei leg?turi cu Norsteel International, prin prelucrarea datelor comunicate în urma conversa?iilor telefonice, conversa?ii e-mail, prezentarea la sediul nostru în vederea ob?inerii de informa?ii etc. Prin contactarea Norsteel International în oricare mod stipulat mai sus sau oricare alt? metod? care presupune o comunicare mijlocit? sau nemijlocit? între persoana vizat? ?i Norsteel International, persoana vizat? în?elege ?i este de acord c? datele vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Policii de Prelucrarea a datelor a Norsteel International.

 1. Cum v? pute?i exercita drepturile privind datele personale?

Pentru a v? exercita drepturile sus-men?ionate, precum ?i pentru orice alt? solicitare privind datele personale, este necesar s? completa?i Formularul de acces pus la dispozi?ie de Norsteel International ?i s? îl comunica?i companiei noastre, în aten?ia Responsabilului pentru protec?ia datelor, prin fax, po?t? sau e-mail la urm?toarea adres?:

SC NORSTEEL INTERNATIONAL SRL, cu sediul în mun. Br?ila, B-dul Al. I. Cuza nr. 84, România

Tel/Fax: +40 239 616 002; e-mail: dpo@norsteel.ro;

Ve?i primi un r?spuns în termen de 30 de zile de la primirea solicit?rii de c?tre Norsteel International. Norsteel International î?i rezerv? dreptul de a stabili o tax? în cazul cererilor repetate, conform RGDP.

De asemenea, pute?i consulta oricând pe site-ul www.norsteel.ro politica noastr? privind prelucrarea datelor personale, unde sunt detaliate aspectele din prezenta Informare.

Subsemnatul îmi exprim consim??mântul ca Norsteel International s? prelucreze în eviden?ele proprii datele mele cu caracter personal declarate prin prezentul formular, precum ?i datele înregistrate pe numele meu la ter?i (sisteme de eviden??, parteneri contractuali ai Norsteel International). Sunt de acord ca Norsteel International s? transmit? datele mele personale de mai sus c?tre autorit??i sau sisteme de eviden??, conform dispozi?iilor legale, dac? este cazul. Sunt de acord ca aceste informa?ii s? fie prelucrate de c?tre Norsteel International exclusiv în scopul

?(i) ini?ierii sau derul?rii rela?iilor contractuale specifice activit??ii companiei

? (ii) realiz?rii intereselor legitime ale Norsteel International  ?i/sau

? (iii) îndeplinirii obliga?iilor legale ce îi revin sau a celor derivând din acte administrative emise de autorit??i competente în aplicarea legii.

Sunt de acord ca Norsteel International s? prelucreze datele mele cu caracter personal în scop de marketing, pentru realizarea de comunic?ri comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de apelare, prin telefon, prin sms, prin e-mail sau prin po?t? ?i s? le transmit? partenerilor s?i contractuali pentru a fi prelucrate în acela?i scop, referitor la campaniile de marketing, oferte speciale, evenimente ?i/sau alte forme de publicitate.

Consim??mântul în ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal, precum ?i furnizarea datelor mai sus men?ionate sunt voluntare. Acest consim??mânt poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior, printr-o notificare gratuit? c?tre Norsteel International. Notificarea de revocare a consim??mântului poate fi transmis? prin e-mail, fax sau la sediul Norsteel International. Am fost informat asupra faptului c? revocarea consim??mântului nu afecteaz? legalitatea utiliz?rii datelor înainte de retragerea consim??mântului (notificarea nu are caracter retroactiv). În cazul în consim??mântul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile men?ionate.

Am luat la cuno?tin?? prin citirea acestei Inform?ri despre drepturile ce îmi sunt conferite de lege în calitatea mea de persoan? vizat?, ?i anume : dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interven?ie asupra datelor, dreptul de opozi?ie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale ?i dreptul de a m? adresa Autorit??ii Na?ionale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal sau justi?iei pentru ap?rarea drepturilor garantate de RGPD.

În?eleg c? orice întrebare legat? de protec?ia datelor cu caracter personal trebuie adresat? persoanei responsabile cu protec?ia datelor la adresa de e-mail dpo@norsteel.ro sau la sediul companiei din mun. Br?ila, B-dul Al. I. Cuza nr. 84, tel./fax: +40 239 616 002.

V? rug?m s? marca?i cu un ” X ” canalul prin care dori?i s? fi?i contactat în scopul furniz?rii de informa?ii referitoare la campaniile de marketing, oferte speciale, evenimente ?i/sau alte forme de publicitate :

? e-mail                     ? sms                       ? telefon                      ? social media

? Am fost informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de c?tre Norsteel International ?i sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise mai sus.